Produced Albums

KOD Kosmos - "Vremya" (2016)

Shpyl - "Zazerkalye" (2015)

KOD Kosmos - "Bog" (2015)

Phoenix - "Peplom po Vetru" (2014)

Odegov - "Kommersant" (2012)

Shpyl - "TakSebeRap" (2011)

Coras - "Einam i Prieki" (2011)

Phoenix - "Obereg" (2010)

Coras - "Monologas" (2008)

Phoenix - "Nachalo" (2006)