Produced Albums

KOD Kosmos - "Vremya"

Shpyl - "Zazerkalye"

KOD Kosmos - "Bog"

Phoenix - "Peplom po Vetru"

Odegov - "Kommersant"

Shpyl - "TakSebeRap"

Coras - "Einam i Prieki"

Phoenix - "Obereg"

Coras - "Monologas"

Phoenix - "Nachalo"